Cover image

project - EIP-AGRI Operational Group

Farm Mushroom Production and its Role in a Circular Economy for Good Quality Fertilizer Preparation Suitable for Organic Production
Pridelava gob na kmetiji in njena vloga v krožnem gospodarstvu pri pripravi kakovostnega gnojila, primernega za ekološko pridelavo

Ongoing | 2020 - 2023 Slovenia
Ongoing | 2020 - 2023 Slovenia
Currently showing page content in native language where available

Objectives

Primary agricultural production and food industry generate waste, such as wood and straw. Because they remain unprocessed, they must be deposited and represent an environmental burden and cost. The aim of the project is to use this waste material as a substrate for growing ligno-cellulose degrading mushrooms for the production of food and feed as well as to use the spent substrate as a fertilizer. Farms may get new chances of survival, new jobs and importantly, cycling of materials.


Objectives

V primarni kmetijski proizvodnji in prehrambeni industriji nastajajo odpadki, kot so tropine, manjvredni les in slama. Ker ostanejo nepredelani, jih je potrebno deponirati in predstavljajo okoljsko breme ter strošek. Cilj projekta je z uporabo teh materialov kot substrata vzgojiti lignocelulozne glive (gobe) za pridelavo hrane in krme, izrabljen substrat pa uporabiti kot gnojilo. S tem dobijo kmetije nove možnosti preživetja, nova delovna mesta in sklenjen snovni krog na kmetiji.


Activities

To achieve the objectives of the project, lignocellulose-based waste generated on a farm will be converted into an effective substrate for the growth of edible and medicinal mushrooms. A permanent mushroom production will be established on two farms, where mushrooms for food will be cultivated.  The spent mushroom substrate will be transferred to another three partnering farms, where it will be tested as a tomato fertilizer in a two-year experiment. The quantity and quality of the crop and the physico - chemical parameters of the substrate and soil will be monitored.


Activities

Za doseganje ciljev projekta bomo lignocelulozni odpad, ki nastaja na kmetiji, predelali v učinkovit substrat za rast jedilnih in medicinskih gob. Na dveh kmetijah bomo vzpostavili trajno gobarno, v kateri bomo gojili gobe za hrano. Izrabljeni gobji substrat se bo nato prenesel na tri druge kmetije, kjer se bo testiral kot gnojilo za paradižnik v dvoletnem poskusu. Pri tem bomo zasledovali količino in kakovost pridelka ter fizikalno – kemijske parametre substrata in tal.


Further details
Main funding source
Rural development 2014-2020 for Operational Groups
Rural Development Programme
2014SI06RDNP001 Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020
Location details
Main geographical location
Podravska
Other geographical location
Savinjska

€ 249998.17

Total budget

Total contributions from EAFRD, national co-financing, additional national financing and other financing.

Contacts

 • Univerza v Mariboru

  Project coordinator

 • "Zlate Misli", Matjaž Turinek s.p.

  Project partner

 • Inštitut za aplikativno mikologijo in biotehnologijo d.o.o.

  Project partner

 • Kmetijsko gospodarstvo - Ivan Murko

  Project partner

 • Kmetijsko gospodarstvo - Sonja Sreš

  Project partner

 • Kmetijsko gospodarstvo - Tomaž Zeme

  Project partner

 • Kmetijsko gospodarstvo - Jernej Slapšak, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

  Project partner

 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje

  Project partner

 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

  Project partner